Neighbor information

Naboinformasjon

Dette innholdet er også tilgjengelig på en no

The production plant at Risavika is the world’s most environmentally efficient LNG plant, and its discharges and emissions are minor. An important reason for this is the lack of need for flaring during ordinary operations. Here you will find information on flaring, noise, emissions to air and discharges to the sea.

Flaring

There is no flaring at the LNG plant during ordinary operations. Flaring is required during brief periods only during interruptions to production.

This is possible as the decoction going to the LNG tank is led into the Lyse gas grid rather than being flared. When maintenance work takes place at the plant or if production is interrupted for other reasons, flaring will take place at the plant. Every summer, there are normally two weeks of operational shut-down due to the annual maintenance work. This results in periods with flaring.

Noise

There are strict requirements relating to noise from the plant. At night time, the noise level shall not exceed 40dB at homes and holiday homes in the vicinity. An ordinary conversation for example, measures about 65dB.

In cooperation with Sola Municipality, the enterprises in Risavika have prepared a plan for monitoring the noise level in the area. Five measuring stations have been placed at strategic points in cooperation with involved businesses in Risavika and a noise consultancy firm. The sound monitoring is administered by Stavangerregionen Havnedrift AS. You will find more information about the project and data on the  Stavanger Harbour website.

Skangas LNG Production AS keeps track of the noise measurements. When measurements indicate that something is worth further investigation, we have access to detailed noise data and are therefore able to analyse the situation. This also applies if we receive complaints relating to excessive noise.

Emissions to air

Our main emissions are in the form of carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxide (NOx). This takes place mainly from the flare or from a combustion furnace inside the plant.

A substantial part of the CO2 emissions is caused by CO2 that is separated from gas arriving at the plant. Official figures for annual emissions from the plant are available at the website Norwegian emissions. 

CO2 surrounds us in a natural circuit. In modern times emissions from fossil fuels have increased sharply. The increased level of CO2 in the atmosphere leads to climate challenges.

Viewed as a whole, use of LNG from the plant represents a considerable reduction of global emissions of greenhouse gases. This is possible when LNG replaces other fossil fuels with higher emissions of greenhouse gases. Natural gas is the purest of the fossil energy sources we know of. When used in industrial enterprises or in ships, LNG, as a replacement for other fossil fuels, represents a significant reduction of CO2 emissions. Furthermore, our customers achieve a more energy efficient operation.

Enterprises transferring from oil to gas also achieve up to a 50% reduction in emissions of Nox, sulphur dioxide and particles.

The target of Rogaland County Administration has set a target to reduce the county’s annual emissions of CO2 by 600 000 tonnes by the year 2020. As a comparison, using LNG from the Risavika plant alone represents a reduction of 200 000 tonnes of CO2.

Discharges to sea

There are no significant discharges to the sea from the plant.

 

 Brochure about Safety (in Norwegian) here

Produksjonsanlegget i Risavika er verdens mest miljøeffektive LNG-anlegg, og har svært små utslipp. En viktig grunn til dette er at det ikke er behov for fakling i vanlig drift. Her finner du informasjon om fakling, støy, utslipp til luft og sjø.

Fakling

I daglig drift er det ikke fakling ved LNG-anlegget. Fakling forekommer bare i korte perioder ved stopp i produksjonen.

Dette er mulig fordi avkoket til LNG-tanken føres inn i Lyses gassnett i stedet for å fakles. Når det foregår vedlikeholdsarbeid på anlegget eller av andre grunner er stopp i produksjonen vil det i kortere perioder bli faklet fra anlegget. Hver sommer er det normalt to ukers driftsstans grunnet årlig vedlikehold. Dette innebærer perioder med fakling.

Støy

Det stilles svært strenge krav til støy fra anlegget. Støynivået nattestid skal ikke overskride 40 dB ved boliger og fritidsboliger i nærområdet. En alminnelig samtale ligger eksempelvis på omkring 65 dB.

Bedriftene i Risavika har i samarbeid med Sola kommune laget et opplegg for overvåking av lydnivået i området. Fem målestasjoner er plassert på strategiske steder i samarbeid med aktører i Risavika og et rådgivningsfirma innen støy. Lydovervåkningen administreres av Stavangerregionen Havnedrift AS. Mer informasjon om prosjektet samt data fra de ulike målestasjonene finner du på nettstedet til Stavanger havn.

Skangas LNG Production AS følger med på støymålingene. Når målinger indikerer at noe er verdt å undersøkes nærmere har vi tilgang til detaljerte støydata, og kan dermed analyserer situasjonen. Det samme gjelder dersom vi mottar klager på støy.

Utslipp til luft

Hovedutslipp er i form av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksid (NOx). Disse skjer i hovedsak enten fra fakkelen eller fra en forbrenningsovn inne på anlegget.
En vesentlig andel av CO2-utslippene forårsakes av CO2 som skilles ut fra gass som ankommer anlegget. Offisielle tall for årlige utslipp fra anlegget kan du finne på nettstedet Norske Utslipp.

CO2 forekommer rundt oss i et naturlig kretsløp. I moderne tid har utslippene fra fossile brensler økt mye. Det økende nivået av CO2 i atmosfæren fører til globale klimautfordringer.

Totalt sett innebærer for øvrig bruk av LNG fra anlegget en betydelig reduksjon av globale klimautslipp. Dette er mulig når LNG erstatter andre fossile brensler med høyere utslipp av klimagasser. Naturgass er den reneste av de fossile energikildene vi kjenner. Ved bruk i industribedrifter eller for skip medfører LNG, som erstatning for andre fossile brensel, en betydelig reduksjon av CO2-utslipp. Kundene oppnår i tillegg mer energieffektiv drift.

Bedrifter som går fra olje til gass får også inntil 50% reduksjon i utslipp av Nox, svoveldioksid og partikler.

Rogaland fylkeskommune har satt som mål at fylket skal redusere det årlige utslipp av CO2 med 600 000 tonn fram mot 2020. Til sammenligning gir bruk av LNG fra anlegget i Risavika alene en reduksjon på 200 000 tonn C02.

Utslipp til sjø

Anlegget har ingen vesentlige utslipp til sjø.

Informasjon om farlige stoffer

Til tross for alle sikkerhetstiltak kan det likevel skje ulykker der folk i fabrikkene og i nærområdene kan bli berørt. Informasjonen under gir en kortfattet beskrivelse av de stoffene som kan representere størst fare og kan medføre storulykke.

Kjølemedium (en blanding av ulike gasser): Nitrogen, Metan, Etan, Etylen, Propan, Butan og Pentan

Kjennetegn og farer

  • Fargeløse gasser som er tilnærmet luktfrie.
  • Er tyngre enn luft
  • Ekstremt brannfarlige og vil ved utslipp lett kunne bli antent.
  • Er ikke giftige

Mulige hendelser som kan medføre storulykke

• Brudd på rørledninger eller større lekkasjer kan medføre brann og eksplosjon
• Noen gasser oppbevares i tanker under trykk som ved direkte påvirkning av flammer vil kunne svikte og føre til dannelse av ildkule.

Naturgass/ LNG (flytende)

Kjennetegn og farer

• Fargeløs gass som blir oppbevart sterkt nedkjølt
• Ekstremt brannfarlig og vil ved utslipp kunne bli antent
• Er ikke giftig

Mulige hendelser som kan medføre storulykke

• Brudd på rørledninger eller større lekkasjer hvor flytende gass lekker ut og fordamper kan medføre brann og eksplosjon

Naturgass (gass-form)

Kjennetegn og farer

• Fargeløs luktfri gass
• Ekstremt brannfarlig og vil ved utslipp kunne bli antent
• Er ikke giftig

Mulige hendelser som kan medføre storulykke

• Brudd på rørledninger eller større lekkasjer kan medføre brann og eksplosjon

 

 

Brosjyre om sikkerhet ved anlegget

Last ned her.