Ofte stilte spørsmål

Hva er LNG?

LNG (Liquefied Natural Gas) er naturgass nedkjølt til ca –163 °C. Nedkjøling medfører at gassen kondenseres og går fra gass til væskeform, noe som fører til at volumet på gassen reduseres om lag 600 ganger. LNG er luktfri, fargeløs, og har en egenvekt under halvparten av vann (0,45). Eventuelt søl av 

LNG vil raskt fordampe og gå over til naturgass. Gass i væskeform transporteres i tankbil eller spesialbygde skip.

Kan LNG antenne?

For at LNG skal antenne, må den først fordampes til naturgass. Deretter må det foreligge et helt bestemt blandingsforhold mellom naturgass og luft. Til slutt må det være en tennkilde. Det er altså under helt bestemte forhold at naturgass vil kunne antenne.

Hvordan oppdages en eventuell lekkasje?

Automatiske detektorer og andre systemer på anlegget overvåker og oppdager lekkasjer eller søl og det gis varsler til anleggets personell om disse forholdene.

Hvordan håndteres en eventuell lekkasje?

Dersom en alvorlig lekkasje oppdages vil driftspersonalet i kontrollrommet gjøre en vurdering av hvordan denne skal håndteres videre. Om nødvendig varsles de offentlige nødetatene. Driftspersonalet vil fokusere på å redde mennesker, ivareta det ytre miljøet og gjenvinne kontroll over situasjonen.

Ved en større hendelse har vi prosedyrer som vil føre til at hele eller deler av anlegget isoleres og trykkavlastes. Trykkavlasting skjer ved hjelp av fakkelen. Driftspersonalet vil samtidig vurdere bruk av vannkanoner for å slukke/kjøle og eventuelt ta i bruk vanngardiner til å styre en ikke-antent gasslekkasje.

Er Skangas LNG Production forberedt dersom noe skulle skje?

Vi har et høyt fokus på å kunne håndtere risiko ved anlegget. Sentrale deler av vår virksomhet er knyttet til opplæring og øvelser i viktige driftsoppgaver som HMS, prosessteknikk, brannvern og førstehjelp. Selskapet er industrivernpliktig, og et eget industrivern er operativt ved anlegget. Videre er det iverksatt en rekke forebyggende tiltak for å hindre at storulykker skal kunne skje, samt at det også er iverksatt ulike konsekvensreduserende tiltak. Vi jobber tett sammen med helse, politi og brannvesen knyttet til beredskap. Større og mindre øvelser er en kontinuerlig del av dette arbeidet.

Hvem har ansvar for å håndtere risiko utenfor anlegget?

Offentlige myndigheter, Sola kommune, har utarbeidet beredskapsplaner som gjelder for 

området utenfor LNG-anlegget og Rogaland Brann- og Redning har innsatsplaner. Begge disse planene dekker eventuelle hendelser knyttet til virksomheten ved LNG anlegget.

Hva skjer ved en hendelse

Dersom det oppstår en hendelse ved LNG-anlegget vil fabrikkalarmen gå. Det vil kunne høres som støtvise signaler. Alarmen gjelder kun for personalet inne på anlegget. Under spesielle vær- og vindforhold kan alarmen høres i Tananger-området, men det er ikke påkrevd spesielle aksjoner dersom alarmen går.

For virksomheter eller andre naboer i nærheten av anlegget vil det være nødetatene som eventuelt beordrer evakuering av områder. Spesielle prosedyrer og varslingsrutiner er er utarbeidet for Utenriksterminalen på grunn av nærheten til LNG-anlegget.