Safety

Sikkerhet

Turvallisuus

Dette innholdet er også tilgjengelig på en no fi

The LNG plant has a number of built-in safety barriers. These are based on international and national standard requirements, intended to reduce risks related to events occurring at the plant. There are also operational barriers and emergency preparedness if the automatic barriers were to fail.

The safety effort relating to the LNG plant is an ongoing process where we constantly endeavour to make the plant as safe as possible. Our focus is kept on building and further developing our employee’s competencies to ensure the plant can be operated and maintained in a satisfactory manner. The main risk related to the activity is a potential gas leakage either during the gaseous phase or during the liquid phase.

Could LNG ignite?

In order for LNG to ignite, it needs to evaporate to natural gas and the gas air ratio must be right. It is also necessary for an ignition source to be present for the gas cloud to ignite. Under these conditions the natural gas could ignite and a fire could arise that would burn right back to the leakage point.

How is a possible leakage discovered?

Detectors and other systems at the plant monitor and detect leakages or spills and will notify personnel at the plant of these matters.

How is a potential leakage handled?

If a leakage is detected at the plant, the operating personnel in the control room will make an assessment of how to handle it further. The public emergency services will be notified. The operating personnel will concentrate on saving human lives, safeguarding the external environment and regaining control of the situation. In the event of a major incident we have procedures to ensure that all or parts of the plant will be isolated and depressurised. Depressurising is achieved by means of the flare. At the same time the operating personnel will consider using water cannons to extinguish/cool down and possibly make use water curtains to manage a non-ignited gas leakage.

Is Skangas LNG Production prepared if something were to happen?

We keep a high focus on being able to handle risks at the plant. Key parts of our activity are linked to drills and training in important operating tasks, such as HSE, processing technique, fire protection and first aid. The company is bound by the industrial safety provisions and a separate industrial safety system is in operation at the plant. We work closely with health services, the police and the fire brigade related to emergency preparedness. Major and minor drills and exercises are part of this continuous cooperation.

Emergency preparedness plan

The company has its own emergency preparedness plan which specifies responsibility and duties during potential events at the plant. The operating personnel’s most important duties during an undesired event is to:

 • Obtain an overview of the situation
 • Operate the plant and the system in accordance with the procedures governing the event in question
 • Notify in accordance with the notification list
 • Initiate any emergency preparedness measures
 • Receive and supervise the emergency services

When the emergency services arrive, the police will act as onsite commander for further action. On the basis of information provided by the operators at the plant, it is the public emergency services that will make the specific decisions on how the situation outside the plant is to be handled further.

What happens during an event?

If an event were to occur at the LNG plant, the siren will sound. Pulsating signals will be heard. This alarm applies to the personnel inside the plant.
During certain weather and wind conditions, the alarm will be audible in the Tananger area, but no particular action is required if the alarm is sounded.
The emergency services may order an evacuation of areas close to the plant, or they may place other restrictions on activities near the LNG plant for a period.
Special procedures and notification of routines have been prepared for the International Ferry Terminal due to its proximity to the LNG plant.

Would you like more information?

It is important to us to maintain a close and good contact with our neighbours and the local environment in Tananger. If you have any questions concerning the LNG plant in Risavika, please feel free to contact us via telephone.

Important telephone numbers in an emergency situation:

Fire service: 110
Police: 112
Ambulance service: 113

 

Brochure about Safety (in Norwegian) here.

LNG-anlegget har innebygd en rekke automatiske sikkerhetsbarrierer. Disse er basert på krav i internasjonal- og nasjonal standard for å redusere risiko ved hendelser på anlegget. I tillegg til dette finnes det operasjonelle barrierer og beredskap dersom de automatiske barrierene skulle svikte.

Sikkerhetsarbeidet rundt LNG-anlegget er en løpende prosess der man hele veien tilstreber å gjøre anlegget så sikkert som mulig. Fokus ligger på å bygge og videreutvikle kompetanse hos de ansatte slik at anlegget kan driftes og vedlikeholdes på en god måte. Hovedrisiko knyttet til virksomheten er en eventuell lekkasje av gass, enten i gassfase eller væskefase.

Kan LNG antenne?

For at LNG skal antenne må den fordampes til naturgass og blandingsforholdet mellom naturgass og luft må være riktig. I tillegg må det være en tennkilde tilstede for at gass-skyen skal kunne antenne. Under disse forholdene vil naturgassen kunne antenne og det vil kunne oppstå en brann som vil brenne tilbake mot lekkasjepunktet.

Hvordan oppdages en eventuell lekkasje?

Detektorer og andre systemer på anlegget overvåker og oppdager lekkasjer eller søl og varsler anleggets personell om disse forholdene.

Hvordan håndteres en eventuell lekkasje?

Dersom en lekkasje oppdages på anlegget vil driftspersonellet i kontrollrommet gjøre en vurdering av hvordan denne skal håndteres videre. De offentlige nødetatene blir varslet. Driftspersonellet vil fokusere på å redde mennesker, ivareta det ytre miljøet og gjenvinne kontroll over situasjonen. Ved en større hendelse har vi prosedyrer som vil føre til at hele eller deler av anlegget isoleres og trykkavlastes. Trykkavlastning skjer ved hjelp av fakkelen. Driftspersonellet vil samtidig vurdere bruk av vannkanoner for å slukke/kjøle og eventuelt ta i bruk vanngardiner til å styre en ikke-antent gasslekkasje.

Er Skangas LNG Production forberedt dersom noe skulle skje?

Vi har et høyt fokus på å kunne håndtere risiko ved anlegget. Sentrale deler av vår virksomhet er knyttet til opplæring og øvelser i viktige driftsoppgaver som HMS, prosessteknikk, brannvern og førstehjelp. Selskapet er industrivernpliktig og et eget industrivern er operativt ved anlegget. Vi jobber tett sammen med helse, politi og brannvesen knyttet til beredskap. Større og mindre øvelser er en del av dette kontinuerlige arbeidet.

Beredskapsplan

Selskapet har en egen beredskapsplan som spesifiserer ansvar og oppgaver ved ulike mulige hendelser ved anlegget. De viktigste oppgavene for driftspersonellet ved en hendelse er å:

 • Skaffe oversikt over situasjonen
 • Kjøre anlegg og system i henhold til prosedyrene for aktuell hendelse
 • Varsle i henhold til varslingsliste
 • Iverksette eventuelle beredskapstiltak
 • Ta imot og veilede nødetatene

Når nødetatene ankommer, vil politiet være innsatsleder for den videre aksjonen. Basert på informasjon fra operatørene på anlegget, er det de offentlige nødetatene som vil ta de konkrete beslutninger om hvordan situasjonen utenfor anlegget videre skal håndteres.

Hva skjer ved en hendelse

Dersom det oppstår en hendelse ved LNG-anlegget vil sirenen gå. Det vil kunne høres støtvise signaler. Denne alarmen gjelder for personalet inne på anlegget.
Under spesielle vær- og vindforhold kan alarmen høres i Tananger-området, men det er ikke påkrevd spesielle aksjoner dersom alarmen går.
Nødetatene vil eventuelt beordre evakuering av områder i nærheten av anlegget eller de vil kunne legge andre restriksjoner på virksomheten nær LNG-anlegget i en periode.

Spesielle prosedyrer og varsling av rutiner er utarbeidet for Utenriksterminalen på grunn av nærheten til LNG-anlegget.

Vil du vite mer?

For oss er det viktig å ha tett og god kontakt med naboer og lokalmiljøet for øvrig i Tananger. Dersom du har spørsmål om LNG-anlegget i Risavika ta gjerne kontakt med oss via telefon.

Viktige telefonnummer i en beredskapssituasjon:

Brannvesen: 110
Politi: 112
Redningstjeneste: 113

 

Brosjyre om sikkerhet ved anlegget: Last ned her.

Mer informasjon?

Roy Kenneth Skår

Kaikilla LNG-laitoksilla on useita sisäänrakennettuja turvalaitteita, jotka perustuvat kansainvälisten ja kansallisten standardien vaatimuksiin ja joiden tarkoituksena on vähentää laitoksilla ilmenevien häiriötilanteiden vaaraa. Käytössä on myös toiminnallisia turvasuojaus- ja hätävalmiusjärjestelyjä automaattisten turvalaitteiden toimintahäiriöiden varalta.

LNG-laitoksilla tehdään jatkuvaa turvallisuustyötä, jolla laitoksen turvallisuus pyritään pitämään mahdollisimman korkealla tasolla kaikissa tilanteissa. Panostamme erityisesti henkilöstön osaamiseen ja sen kehittämiseen, jolla varmistetaan laitoksen asianmukainen toiminta ja kunnossapito. Pääasiallinen laitoksen toimintaan liittyvä riski on mahdollinen kaasuvuoto joko kaasumaisessa tai nestemäisessä olomuodossa.

VOIKO LNG SYTTYÄ PALAMAAN?

LNG:n syttymiseen vaaditaan nesteytetyn maakaasun höyrystyminen kaasumaiseen olomuotoon sekä tietty kaasun vähimmäispitoisuus ilmassa. Kaasupilven syttymiseen tarvitaan aina myös jokin syttymislähde. Tällaisten olosuhteiden vallitessa voi syttyä kaasupalo, joka ulottuu aina kaasun vuotokohtaan saakka.

KUINKA MAHDOLLINEN VUOTO HAVAITAAN?

Laitos on varustettu vuodonilmaisimilla ja muilla järjestelmillä, joiden avulla laitoksen henkilöstö saa tiedon mahdollisista vuodoista.

KUINKA MAHDOLLISISSA VUOTOTILANTEISSA TOIMITAAN?

Jos laitoksella havaitaan vuoto, valvomohenkilökunta tekee tarvittavia toimenpiteitä koskevan tilannearvioinnin. Tapauksesta ilmoitetaan myös pelastusviranomaisille. Laitoksen käyttöhenkilökunta keskittyy ihmisten ja laitoksen ympäristön suojelemiseen sekä tilanteen hallintaan saattamiseen. Vakavissa häiriötilanteissa noudatetaan menettelytapoja, joilla varmistetaan laitoksen joidenkin tai kaikkien osien eristäminen ja paineen alentaminen. Paineenalennukseen käytetään soihdutusta, jossa kaasut poltetaan hallitusti. Palon sammuttamiseen tai jäähdytykseen voidaan tarvittaessa käyttää myös vesisuihkua, ja syttymätön kaasuvuoto voidaan ottaa hallintaan vesiverhoilla.

ONKO SKANGASIN LNG-LAITOKSILLA VARAUDUTTU HÄIRIÖTILANTEISIIN?

Kiinnitämme LNG-laitoksilla erittäin paljon huomiota riskien ja vaarojen hallintaan. Keskeisiä turvallisuutta edistäviä toimiamme ovat merkittäviä käyttötoimintoja koskevat harjoitukset ja koulutus, joissa aiheina ovat esimerkiksi turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasiat, prosessitekniikka, palontorjunta ja ensiaputaidot. Yhtiö noudattaa alan turvallisuusmääräyksiä, ja laitoksilla on käytössä myös erillinen teollisuuden turvallisuusjärjestelmä. Teemme hätävalmiusasioissa läheistä yhteistyötä terveydenhuollon, poliisin ja pelastusviranomaisten kanssa. Tähän jatkuvaan yhteistyöhön kuuluu myös erilaajuisia yhteistoimintaharjoituksia.


VALMIUSSUUNNITELMA HÄTÄTILANTEIDEN VARALLE

Yhtiöllä on hätätilanteiden varalle oma valmiussuunnitelma, jossa määritellään laitoksella mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin liittyvät vastuut ja tehtävät. Käyttöhenkilökunnan tärkeimmät tehtävät ei-toivotuissa tilanteissa ovat:

 • kokonaiskuvan luominen tilanteesta;
 • laitoksen toiminnasta huolehtiminen kyseistä tilannetta varten laadittujen menettelytapojen mukaisesti;
 • tilanteesta tiedottaminen yhtiön viestintäohjeistuksen mukaisesti;
 • tarvittavien hätätilannetoimien käynnistäminen;
 • pelastusviranomaisten vastaanottaminen ja ohjaus.

Pelastusviranomaisten saavuttua paikalle tilanteen johdon tapahtumapaikalla ottaa poliisi. Laitoksen käyttöhenkilökunta antaa pelastusviranomaisille tiedot, joita viranomaiset tarvitsevat laitoksen ulkopuolella mahdollisesti käynnistettäviä toimenpiteitä koskeviin päätöksiinsä.